IMPRESSZUM ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


system_check

 1. A jelen Weboldalt (továbbiakban: "Weboldal") az Ingatlancsoport Kft. (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 56. I. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-293638; e-mail: [email protected]; továbbiakban: "Üzemeltető") tartja fenn. A weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatásokat az Üzemeltető nyújtja.

  Felhasználó minden olyan személy, aki a Weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználónak minősülnek azon személyek is, akik a Weboldalon nem regisztrálnak, szolgáltatást nem vesznek igénybe.

 2. Az Üzemeltető üzemelteti a Weboldalt, amely bemutatja az Üzemeltető tevékenységét és szolgáltatásait.

 3. Ellenkező bizonyításáig a Weboldalon közzétett adatbázis, és minden egyéb szellemi alkotás – ide értve különösen, de nem kizárólagosan a szerzői műveket, adatbázisokat, keresési megoldásokat, felhasznált programokat és kódokat, közzétett adatokat, védjegyeket, szabadalmi oltalom alá eső alkotásokat – jogosultja az Üzemeltető. A szellemi alkotások kizárólag az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint használhatók fel. A felhasználó semmilyen módon nem jogosult a szellemi alkotások másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára.

  Tilos különösen a szellemi alkotásokat a Weboldalról lementeni, azokat többszörözni, bármilyen kiadványban, prezentáción felhasználni, azokkal kapcsolatban harmadik személyek felé kereskedelmi jellegű vagy nyilvános kommunikációt folytatni. Tilos a szellemi alkotásokat olyan tevékenységre felhasználni, amely jövedelemszerzésre, egyéb vagyoni vagy nem vagyoni üzleti, kereskedelmi előny szerzésére irányul. Ezen cselekmények kizárólag az Üzemeltető jóváhagyásával végezhetők jogszerűen.

 4. Amennyiben a Weboldalon közzétett tartalom valakinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, kérheti, hogy a Üzemeltető a tartalmat tárolja, vagy törölje. A Üzemeltető a panaszokat minden esetben kivizsgálja.

  Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a hirdetők cselekményeiért, az általuk adott tájékoztatásért.

 5. Jelen Felhasználási Feltételek (továbbiakban: "Feltételek") hatálya kizárólag a Weboldalra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek kereskedelmi tevékenységéhez, promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, más jogalanyok szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

  A Feltételek módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. A Feltételek módosításához, a módosítások hatályba lépéséhez a felhasználók hozzájárulása nem szükséges. A módosítások a Feltételek közzétételétől hatályosak.

  Az Üzemeltető a felhasználók jóváhagyása vagy tájékoztatása nélkül jogosult a Weboldalt részben vagy egészben megváltoztatni, tartalmakat törölni, új tartalmakat közzétenni, a Weboldalhoz való hozzáférést átmenetileg vagy véglegesen megszüntetni, azt feltételekhez kötni.

 6. A felhasználó a Weboldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználó köteles a megadott adatai titokban tartása érdekében körültekintően eljárni.

 7. Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Üzemeltető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 8. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.

  A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.

  Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül tilos különösen:
  • A Weboldal működésének, a Weboldalhoz való hozzáférésnek a megzavarása, akadályozása;
  • Olyan tevékenységek folytatása, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
  • Minden olyan kommunikáció, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
  • Minden olyan tevékenység, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
  • Minden olyan tevékenység, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul;
  • Minden olyan kommunikáció, megnyilvánulás, amely azt a látszatot kelti, hogy a felhasználó az Üzemeltető képviseletében jár el, vagy véleménye az Üzemeltető hivatalos véleménye;
  • Minden olyan kommunikáció, megnyilvánulás, amely megtévesztő a felhasználó személyét, az általa képviselt személyeket illetően (ide értve a nem természetes személyeket is).

  A felhasználó a Weboldalon közzétett információkat nem ruházhatja át ellenérték fejében, azokkal nem kereskedhet.

 9. A Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.